Comedy King Senthil Birth Day Celebration Stills

March 24, 2017, Chennai